Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity

Koordinátor: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně
Řešitel: Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.
Financováno: Ministerstvo zemědělství České republiky
Doba řešení: 2023 – 2027
Souhrn:
V rámci výzkumného úkolu je řešena subetapa „B 2.2. Jeteloviny a ostatní pícniny“. Hlavním cílem je shromažďování, zkoušení, popis a dlouhodobé uchování semenných vzorků pícních druhů. Dále jsou shromažďovány také luční druhy a některé ohrožené druhy rostlin. Semenné vzorky jsou uchovávány v národní genové bance ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni. Hlavní testované a hodnocené druhy jsou Medicago spp., Trifolium pratense, T. repens a Trifolium spp. a další pícní druhy. Hodnoceny jsou dostupné odrůdy, ekotypy a plané formy. V současné době je v kolekci pracoviště evidováno 2460 dostupných položek, popisné údaje jsou u 1395 položek.
Dosud uložené zdroje v genové bance je možné najít na stránkách VÚRV Praha – Ruzyně: https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/search.aspx.

Složení kolekce jetelovin a ostatních pícnin:
 

 
Vysvětlivky:
L - skupina vikví a hrachorů
M - skupina vzácných chráněných druhů různých čeledí


Složení kolekce podle popisných dat v IS Grin Czech u druhů s klasifikátorem
 

 

Publikace:

Knotová D., Pelikán J., Skládanka J. (2017): Pěstování tolice dětelové na semeno. Osivo a sadba, sborník referátů XIII. národní odborný a vědecký seminář. ČZU Praha, s. 170–175. ISBN 978-80-213-2732-0
Knotová D., Pelikán J., Skládanka J. (2017): Pěstování a využití tolice dětelové. Pícninářské listy XXIII, s. 22–23. ISBN 978-80-87091-70-8
Knotová D., Pelikán J. (2017): Sekce pícnin T13. In: Holubec V.: Přehled a popis odrůd zemědělských plodin od počátku československého a českého šlechtění do roku 2000. I. Polní a zahradní plodiny. VÚRV, v.v.i., Praha. s. 412–449, ISBN 978-80-7427-208-0
Knotová D., Pelikán J. (2017): Pěstování maloobjemových pícních plodin z čeledi bobovitých. Úroda č. 7, (LXV): s. 77–81, ISSN 0139-6013
Knotová D. (2017): Sekce olejnin O14 In: Holubec V.: Přehled a popis odrůd zemědělských plodin od počátku československého a českého šlechtění do roku 2000. I. Polní a zahradní plodiny. VÚRV, v.v.i., Praha. s. 201, ISBN 978-80-7427-208-0
Vymyslický T., Holubec V., Knotová D. (2017): „Twenty five years of systematic collecting activities on plant genetic resources in the Czech Republic“. In book of abstract: EUCARPIA Genetic resources section conference "Crop Diversification in a Changing World", 8-11.5.2017, Montpellier, France. p65.
Vymyslický T., Holubec V. (2017): Collecting of plant genetic resources in the Czech Republic. In: Conference proceedings ,,135 Years of Agricultural Science in Sadovo and 40 Years of the Institute of Plant Genetic Resources – Sadovo” 29.-30.5.2017, Plovdiv, Bulgaria, 34–40.
Vymyslický T., Lang J., Knotová D. (2017): The multifunctional role of legumes in vineyards and orchards. In: Book of Abstracts “Breeding Grasses and Protein Crops in the Era of Genomics”, EUCARPIA Conference, Vilnius, Lithuania, 11.-14.9.2017, p.64.

Hutyrová H., Vícha D., Knotová D., Pelikán J. (2018): Svazenka shloučená (Phacelia congesta Hook.). Pícninářské listy 2018 (XXIV): s. 45 – 44, ISBN 978-80-87091-77-7

Vymyslický T., Knotová D., Sokolovic D., Zornic V. (2018): Exploring and gathering the Serbian and Czech crop wild relatives for increasing crop diversity in agriculture – poster in 7th Balkan Botanical Congress – 7BBC 2018.

Hutyrová H., Pelikán J., Kubíková Z. (2018): Svazenky – modrofialové krásky na poli. Agromanuál č. 6, s. 108 – 109 ISSN 1801-7673