DLOUHODOBÁ KONCEPCE ROZVOJE VÝZKUMNÉ ORGANIZACE

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ROZVOJE VÝZKUMNÉ ORGANIZACE NA OBDOBÍ LET 2023-2027

DKRVO zpracovaný na roky 2023 – 2027 reflektuje aktuální potřeby uživatelské praxe tak jak jsou vnímány předkladatelem a vychází z Koncepce VaVaI MZe 2023 a strategie Farm to Fork. 

Vnitřní struktura DKRVO je koncipována do 3 výzkumných záměrů, jejich odborné zaměření naplňuje především oblasti udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a udržitelného zemědělství prostřednictvím jednotlivých aktivit. Výzkumné záměry také reflektují klíčové oblasti a výzkumné směry z koncepce výzkumu MZe. Výzkumné záměry nestojí samostatně, ale jsou koncipovány jako mezioborové, navzájem na sebe navazují a jsou mezi sebou propojeny.

  • První VZ se zabývá zvyšování zemědělské biodiverzity a péče o životní prostředí.
  • Druhý VZ se zabývá vývojem a inovacemi zemědělských technologií a udržitelnou produkcí plodin.
  • Třetí VZ se zabývá  Integrovanou ochranou rostlin se zaměřením na pícniny.