Detekce významných houbových patogenů kořene jetele lučnı́ho a jejich korelace s obsahem mykotoxinů

Číslo projektu

TQ03000327

Projektový tým

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko - příjemce koordinátor

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta - příjemce

Financováno 

Technologická agentura České republiky (TA ČR)


Souhrn

Cı́lem projektu je vyvinout metodu detekce půdnı́ch hub způsobujı́cı́ch choroby kořenů jetele lučnı́ho, která bude probı́hat v jedné reakci kvantitativnı́ PCR. Dalšı́m cı́lem je stanovit

korelaci mezi mı́rou napadenı́ jetele lučnı́ho houbami rodu Fusarium a obsahem mykotoxinů v nadzemnı́ části rostliny. Také chceme porovnat celkový mikrobiom

napadených a nenapadených kořenů jetele mykózami, abychom zjistili, zda výskyt určité houby nekoresponduje s výskytem jiných potenciálně škodlivých mikroorganismů. 

Cı́lů chceme dosáhnout pomocı́ schválené metodiky, užitného vzoru a recenzovaného článku Jost. Tyto výstupy přinesou naše výsledky odborné veřejnosti včetně zemědělců a šlechtitelů.


Očekávané výsledky

Mikroflóra kořenů a detekce významných houbových patogenů kořenů jetele lučního (Trifolium pratense L.) v návaznosti na výskyt mykotoxinů

Sada primerů pro detekci významných houbových patogenů kořene jetele lučního pomocí multiplex PCR

Detekce významných houbových patogenů kořene jetele lučního (Trifolium pratense L.) pomocí multiplex PCR