česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Výzkum >> Ukončené projekty >> Hodnocení zemědělského půdního fondu

Hodnocení zemědělského půdního fondu

Oficiální název: Hodnocení zemědělského půdního fondu se zohledněním ochrany životního prostředí
Odpovědný řešitel: Mikušová Zuzana
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky
Doba řešení: 2007–2011
Souhrn: Projekt zjišťuje závislost výnosů a nákladů na stanovištních a agrotechnických podmínkách při akceptování správné zemědělské praxe. Řešení spočívá ve sledování výnosů a nákladů polních plodin v přesně definovaných podmínkách fyzikálního stavu půdy, detailního rozboru klimatu, agrotechniky a přístupných živinách. Zvláštní pozornost je věnovaná dopadu agrotechniky na kvalitu půdy, hodnocení kvantity a kvality trvalých travních porostů v závislosti na stanovištních podmínkách. Projekt zkoumá zobecnění vazby výnosů na půdně-klimatických podmínkách formou produkčních funkcí oceňovacích plodin. V závěru projekt hodnotí relace výnosovosti půdně-klimatických jednotek na základě standardizovaných podmínek produkčních funkcí a porovnání s ekonomickými výsledky zemědělských podniků. Uplatnění se předpokládá pro úpravu oceňovací vyhlášky MF ČR pro BPEJ, pro potřeby MZe při rozhodování o zemědělských podporách, environmentálních opatřeních, řízení zemědělských podniků a poradenství.


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz