česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Struktura pracoviště >> Pracovníci >> Hutyrová Helena

Hutyrová Helena, Mgr.

gallery/osobni_fotky/Hutyrova.jpg

Kontakt:

hutyrova (at) vupt.cz

+420 547 138 806

Vzdělání a praxe:

1998 – 2004 Přírodovědecká fakulta, Univerzity Palackého v Olomouci, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobační předměty: biologie a chemie. Diplomová práce na téma: „Modrásek černoskvrnný (Maculinea arion L.): studium populačně – ekologických charakteristik a návrh managementu druhu na lokalitě Losový v okrese v Vsetín.

1992 – 1998 Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

V období listopad 2004 až prosinec 2007 pracovala jako výzkumný pracovník v OSEVA PRO s.r.o., Výzkumné stanici travinářské v Zubří kde se podílela na řešení „Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity“ a na řešení následujících projektů: „Zvyšování diverzity jetelovinotravních společenstev“ (2003 – 2007), „Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství“ (2004 – 2008), „Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině“ (2006 – 2011) a „Ovlivňování biodiverzity hmyzu v krajině různými způsoby zemědělského využití půdy a zemědělskými technologiemi se zaměřením na škůdce trav a jetelovin a jejich bioregulátory“ (2007 – 2012). Od ledna 2008 pracuje ve Výzkumném ústavu pícninářském, spol. s r. o. v Troubsku.

Specializuje se na práci s genetickými zdroji a jejich sběry.

Jazykové znalosti:

Angličtina – aktivní znalost

Francouzština – základní znalost

Publikace:

ŠEVČÍKOVÁ, M., MARKOVÁ, H. (2005): Kolekce genetických zdrojů travin Výzkumné stanice travinářské v Zubří. In SEKERKA, P. (ed.). Introdukce a genetické zdroje rostlin. Botanické zahrady v novém tisíciletí. Sborník z konference, 5. – 9. 9. 2005, ČZU Praha – Suchdol. Botanická zahrada hlavního města Prahy: 221 – 222. ISBN 80–903697–0-7.

ŠEVČÍKOVÁ, M., ŠRÁMEK, P., MARKOVÁ, H. (2006): Genetické zdroje trav ze sběrových expedic. Úroda 11: 30–33. ISSN 0139–6013

ŠEVČÍKOVÁ, M., MARKOVÁ, H. (2007): Repatriation of Germplasm Accessions of Czech/Slovak Lost Grass Cultivars. In: Plant Genetic Resources and their Exploitation in the Plant Breeding for Food and Agriculture. 18th EUCARPIA Genetic Resources Section Meeting, Piešťany, Slovak republic, May 23 – 26, 2007. Book of abstracts: 107. ISBN 978–80–88872–63–4

MARKOVÁ, H., FRYDRYCH, J., CAGAŠ, B., ROTREKL, J., CEJTCHAML, J., BARTÁK, M. (2007): Monitoring hmyzích škůdců v různých systémech hospodaření na zemědělské půdě. In BADALÍKOVÁ, B. (ed.): Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí. Brno, 8. – 9. 11. 2007. VÚP s.r.o. a Zemědělský výzkum s.r.o. Troubsko: 409–412.

MARKOVÁ, H., GOTTWALDOVÁ, P., KNOTOVÁ, D., PELIKÁN, J. (2008): Hodnocení vybraných znaků rodu Phacelia In BADALÍKOVÁ, B. (ed.): Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Vědecká příloha časopisu Úroda. 61–66. ISSN 0139–6013

PELIKÁN, J., KNOTOVÁ, D., MARKOVÁ, H., GOTTWALDOVÁ, P. (2008): Těsnost vazeb mezi některými znaky druhu Lotus corniculatus L. In BADALÍKOVÁ, B. (ed.): Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Vědecká příloha časopisu Úroda. 107–112. ISSN 0139–6013


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz