česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Odborné informace >> Naše publikace >> Publikováno v roce 2004

Publikováno v roce 2004

BADALÍKOVÁ, B.: Nebezpečí vodní eroze je stále aktuální. Úroda, 52, 7, 50–51.

BADALÍKOVÁ, B.: Vliv agrotechnických opatření na vodní erozi půdy. 3. Pedologické dni na Slovensku. In: CD Tretie pôdoznalecké dni v SR, Bratislava, 23–26.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Minimalizační technologie zaručují stabilnější zásobu vody v půdě. Úroda, 52, 10, 40–41.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Pedologická sledování při různém zpracování půdy u pšenice ozimé a kukuřice na zrno. Inf. materiál pro Polní den společnosti Monsanto ČR, Branišovice. Troubsko, 1 s., 4 gr.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Problematika půdního humusu. Úroda, 52, 11, 34–35.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Různé zakládání porostů pšenice ozimé a jeho vliv na fyzikální vlastnosti půdy. I: Sb. Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Troubsko, 261–264.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Vliv minimalizace na půdní prostředí. Agromagazín, 5, 6, 60–61.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Změny fyzikálního stavu půdy při jejím rozdílném zpracování v průběhu vegetace ječmene jarního. Ječmenářská ročenka, 22, VÚPS Praha, 129–134.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J., FORMÁNEK, B.: Vliv zaorávky slámy na pěstování řepky ozimé. In Sb.: 21. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Hluk, 264–268.

BLÁHA, L., GOTTWALDOVÁ, P., HNILIČKA, F., KOHOUT, L.: Vliv 24-epibrassinolidu na vlastnosti rostlin a semen. In: Sborn. konf. Brassinosteroidy, Praha, 47–53.

BLÁHA, L., KADLEC, P., KOHOUT, L., HNILIČKA, F., GOTTWALDOVÁ, P., JANOVSKÁ, P.: Effect of environmental factors on the traits of seeds. – In: Book of Proceedings. VII ESA Congress (European Society for Agronomy), Kopenhagen, Denmark, 11–15 July 2004, 823–824.

BLÁHA, L., KADLEC, P., JANOVSKÁ, P., KOHOUT, L., HNILIČKA, F. GOTTWALDOVÁ, P.: Vliv vnějších faktorů na vlastnosti semen. In: Sborn. přísp. ze semináře Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin, Praha, 34–37.

GOTTWALDOVÁ, P.: Možnosti zvýšení klíčivosti semen u některých netradičních pícnin. In: Sborn. přísp. ze semináře Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin, Praha, 111–113.

GOTTWALDOVÁ, P., BLÁHA, L., KOHOUT, L.: Vliv 24-epibrassinolidu na klíčivost semen. In: Sborn. konf. Brassinosteroidy. Praha, 25–27.

HÁJKOVÁ, P., PORUBOVÁ, M.: Optimalizace metody mikrosatelitů (PCR-SSR) pro kukuřici Zea mays, L.. Sborník z konference „Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin“, 9.-10.11.2004 Brno, 5:81–84.

HANUŠ, O., FRELICH, J., VYLETĚLOVÁ, M., ROUBAL, P., VORLÍČEK, Z., JEDELSKÁ, R.: Technologically difficult, pathogenic and food risky bacterial contamination of raw milk and other materials from dairy cow herds. Czech J.Anim. Sci., 49, (11): 489–499.

HANUŠ, O., VANĚK, J., FRELICH, J., POZDÍŠEK, J., BJELKA, M., VORLÍČEK, Z., ROUBAL, P., VYLETĚLOVÁ, M.: Vliv pozdně letní pastvy na produkci, kvalitu, složení a technologické vlastnosti syrového kravského mléka v modelovém chovu v ČR. In. Věd. bulletin VÚCHS Rapotín XLVI, 3, 5–19.

HARTMAN, I., HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B.: Vliv kontaminace půdy těžkými kovy na produkci nadzemní biomasy rostlin. In: Sb. Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Troubsko, 277–278.

HARTMAN, I., HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B.: Využití světlice barvířské /Carthamus tinctorius L./ a slézu krmného /Malva verticillata L./ pro remediaci půd kontaminovaných těžkými kovy. In: CD Tretie pôdoznalecké dni v SR, Bratislava, 105–107.

HARTMAN, I., PROCHÁZKOVÁ, B.: Vliv různého hospodaření se slámou na vodostálost půdních agregátů. In: Sb. Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Troubsko, 279–281.

HAUPTVOGEL, P., DROBNÁ, J., HOLUBEC, V., NEDĚLNÍK, J.: Collecting OF wild species in Slovak Republic and Czech republic. In: Biodiversity Conservation and Ecological Education. Czech-polish-Slovak Cong., 5–8.7.2004, Cieszyn, Poland, 33.

HAVEL, J., ROTREKL,J.: Výskyt škůdců máku v roce 2003. Rostlinolékař, 15, (1), 25–26.

HAVEL, J, ROTREKL, J.: Výskyt škůdců máku na Moravě v roce 2003 a některé poznatky z ochrany proti nim. Seminář Svazu českého máku 23.-26.2.2004, „Makový občasník“, 53–57.

HNILIČKA, F., BLÁHA, L., KOHOUT, L., GOTTWALDOVÁ, P.: Vliv aplikace postřiku 24-epibrassinolidem na obsah netto energie zrn pšenice. In: Sborn. konf. Brassinosteroidy, Praha, 29–32.

HOFBAUER, J., ŠMAHEL, P.: Semenářská technologie a výběr šlechtitelského materiálu u šalvěje lékařské (Salvia officinalis). Referát In: Medicinal herbs in conditions of European Union. Fifth International Conference, str.13, 16–18.6.2004. Seed technology and breeding of sage. In Czech.

HOFBAUER, J., ŠMAHEL, P.: Semenářská technologie u šalvěje lékařské (Salvia officinalis) a brutnáku lékařského (Borago officinalis). In. Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, abstrakta 283–284, Brno 9–10.11.2004. Seed technology of sage and of borago. In Czech.

HOFBAUER, J., ŠMAHEL, P.: Sage (Salvia officinalis), borago (Borago officinalis) breeding and cultivation. 3rd Conference on medicinal and aromatic plants of southest european countries. Nitra,5–8.September 2004-Abstracts str.65.

HRUBÝ, J.: Kompostování jako ekologická likvidace bioodpadu. Zemědělský kalendář 2005, s. 120.

HRUBÝ, J.: Netradiční pícniny. Zemědělský kalendář 2005, 88–89.

HRUBÝ, J.: O zpracování půdy. Zemědělec, XII, 21, s. 41.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B.: Pěstování kukuřice při minimalizačních a půdoochranných technologiích. Agromagazín, 5, 1, 14–16.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B.: Rychlokomposty-účelné zhodnocení bioodpadu. Úroda, 52, 8, 44–47.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., HARTMAN, I., CHROMKOVÁ, I., SUCHARDOVÁ, M.: Využití vybraných zbytkových průmyslových materiálů v zemědělství. In Sb.: Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Troubsko, 289–293.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., NEDĚLNÍK, J.: Utilization of fast compost in landscape rehabilitation. In Sb.: Roczniki Gleboznawcze. Soil science Annual, LV, 2, Warszawa, 185–192.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., NEDĚLNÍK, J.: Využití rychlokompostů při revitalizaci půdního prostředí kontaminovaného ropnými látkami

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, B., DOSTÁL, O.: Vliv agrotechnických a fytosanitárních zásahů na obsah N-látek v zrně ječmene jarního pěstovaného v monokultuře.In: Proteiny, Brno, 2–5.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., ŠEDEK, A.: Co potřebuje jarní ječmen. Zpracování půdy, setí a technologie. In: Vše pro sladovnický ječmen. Agrární obzor, 14–16.

HRUBÝ, J., PROCHÁZKOVÁ, B., DOSTÁL, O.: Vliv agrotechnických a fytosanitárních zásahů na obsah N-látek v zrně jarního ječmene pěstovaného v obilní monokultuře. In: Sb. Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Troubsko, 285–288.

HŮLA, J., PROCHÁZKOVÁ, B., KOVAŘÍČEK, P. a kol.: Minimalizační a půdoochranné technologie. Metodika pro zemědělskou praxi. VÚZT Praha, 40 s.

CHROMKOVÁ, I., VOJÁČEK, J., HRUBÝ, J.: Ověřování využití odpadních FFP jako cenné suroviny v zemědělství a při tvorbě krajiny. In: Sb. Recyklace odpadů VIII, Ostrava, 85–90.

JUNGMANNOVÁ, B., ŘEPKOVÁ, J., JAKEŠOVÁ, H.: Identification of interspecific barriers in the genus Trifolium. Book of Abstract of the 17th EUCARPIA General Congress, Tulln, 8–11 September 2004, 164.

MATUŠ, J., BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: „Tekutý“ pluh v meziporostním období. Moderní výrobní technologie, příloha Zeměd týd., 37, 1, 10–11.

MORAVCOVÁ, H., NEDĚLNÍK, J.: Mykotoxiny a kvalita krmiv. Úroda 4, tem. příloha „Pícniny“, 20–21.

MORAVCOVÁ, H., NEDĚLNÍK, J.: Mykotoxiny v krmivech. In: Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Brno 9.-10.11.2004, 439–442.

NEDĚLNÍK, J., MORAVCOVÁ, H.: Fuzariózy a mykotoxiny. Rostlinolékař 06, 5–7. ISSN 1211–3565.

NEDĚLNÍK, J., MORAVCOVÁ, H.: Mykotoxiny a kvalita krmiv. In: Sb. ze semináře Aktuální problémy řízení v chovu skotu, Rapotín 24.11.2004, v tisku.

NEDĚLNÍK, J., MORAVCOVÁ, H.: Mykotoxiny a kvalita produkce. In: Sb. z 10. mez. konf. „Racionální použití hnojiv“, Praha 25.11.2004, 36–41.

NEDĚLNÍK, J., MORAVCOVÁ, H.: Nejčastější mykotoxiny v silážích a hygienické normy. In: Sb. Kukuřice v praxi 2004, MZLU a KWS, 27–37.

NEDĚLNÍK, J., MORAVCOVÁ, H.: Plísně ohrožují obiloviny. Zemědělec 41, 10–12.

NEDĚLNÍK, J., MORAVCOVÁ, H.: Současný pohled na problematiku mykotoxinů. In: Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Brno 9.-10.11.2004, 383–386.

NEDĚLNÍK, J., MORAVCOVÁ, H., OSTRÝ, V., ŠKARKOVÁ, J.: K mykotoxinům v pšenici. Úroda 6, 10–11.

OSTRÝ, V., ŠKARKOVÁ, J., NEDĚLNÍK, J., RUPRICH, J., MORAVCOVÁ, H.: Occurence of Alternaria and Fusarium mycotoxins in winter wheat from domestic crop in year 2003. In: 26 Mycotoxin Workshop, Giessen, Society for Mycotoxin Research, 85, ISSN 1611–4159.

PELIKÁN, J.: Metodika pěstování trsnatého žita /Secale cereale, var. multicaule/.

PELIKÁN, J., GOTTWALDOVÁ, P., VYMYSLICKÝ, T.: Zhodnocení sortimentu odrůd vojtěšky seté (Medicago sativa L.) z hlediska výnosu. In: Sbor. konf. Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Brno, 123–126.

PELIKÁN, J., HOFBAUER, J.: Vybrané meziplodiny pro zemědělskou praxi.Úroda 7, 46–47.

PELIKÁN, J., VYMYSLICKÝ, T., GOTTWALDOVÁ, P.: Zhodnocení sortimentu odrůd jetele lučního (Trifolium pratense L.) z hlediska výnosu. In: Sbor. konf. Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Brno, 117–121.

PIÁKOVÁ, Z.: Hodnocení souboru genotypů a odrůd jabloně vyselektovaných na odolnost vůči strupovitosti jabloně (Venturia inaequalis, Cke. Winter), sledování vegetativních a generativních znaků a výskytu dalších chorob a škůdců. MZLU Brno, Zahradnická fakulta, doktorská disertační práce 2004, 229 s.

POKORNÝ, R., DOSTÁLOVÁ, R., PIÁKOVÁ, Z.: Rezistence hrachu k viru výrůstkové mozaiky hrachu. Zborník z 11. odb.sem.„Nové poznatky z genetiky a šlachtenia polnohospodarskych rostlin“, VÚRV Piešťany: 139–140.

PROCHÁZKOVÁ, B., HARTMAN, I., ILLEK, F.: Minimalizační technologie zpracování půdy a zakládání porostů kukuřice. In: Sb. Nové poznatky v pěstování šlechtění a ochraně rostlin, Troubsko, 217–219.

PROCHÁZKOVÁ, B., PROCHÁZKA, J., HARTMAN, I., DRYŠLOVÁ, T.: Impact of different straw management upon yields of cereal crops and opon the modification of soil environment parameters. In: Proc. Conf. Agroenviron, Udine Italy, 557–564.

ROTREKL, J.: Dopad různého zpracování půdy na škůdce a některé druhy užitečného hmyzu. Úroda, 2, 51–53.

ROTREKL, J.: Choroby a škůdci jetelovin. In: HRABĚ a kol.: Trávy a jetelotrávy v praxi. 104–106, 109–111.

ROTREKL, J.: Někteří významní škůdci ozimé řepky z řádu Coleoptera a bejlomorka kapustová. Sborník z Mezinárodní konference k novým poznatkům v pěstování hlavních polních plodin. Bayer CropScience, 10.2.-11.2. 2004, Praha, Prostějov, 13–18.

ROTREKL, J.: Pěstování vojtěšky na semeno s ohledem na škůdce. Úroda 8, 35–36.

ROTREKL, J.: Podzimní škůdci ozimé řepky. AGRO, ochrana, výživa, odrůda, IX, 8, 29–31.

ROTREKL, J.: Podzimní škůdci řepky. Farmář 8, 14–15.

ROTREKL, J.: Závažní škůdci kukuřice a ochrana proti nim. Agromagazín, 5, (1), 25–26.

ROTREKL, J., HAVEL, J.: Ochrana máku před některými hmyzími škůdci. AGRO, ochrana, výživa, odrůda IX, 4, 56–58.

STRAŠIL, Z., VORLÍČEK, Z.: Effect of soil and weather conditions and some agricultural practices on yield and yield componentes in Linseed (Linum usitatisimum L.). Scientia Agriculturae Bohemica, 35, (2): 52–56.

SUCHARDOVÁ, M., HRUBÝ, J.: Ekonomické a ekologické využití vybraných zbytkových průmyslových materiálů při tvorbě krajiny. In: CD VIII. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, Telč, 1–8.

SUCHARDOVÁ, M., HRUBÝ, J.: Ekonomické a ekologické využití vybraných zbytkových průmyslových materiálů při tvorbě krajiny. In: Sb. VIII. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, Telč, 47–49.

SUCHARDOVÁ, M., CHROMKOVÁ, I., HRUBÝ, J.: Ekonomické a ekologické využití vybraných zbytkových průmyslových materiálů při tvorbě krajiny. In: CD Odpady biodegradabilní, Brno, 2004, nestránkováno.

ŠMAHEL, P.: Regulace plevelů v semenných porostech vybraných LAKR. Úroda 5, 45–47.

ŠMAHEL, P., KUPSKÁ, E.: Netradiční pícniny – světlice barvířská, sléz přeslenitý, lesknice kanárská, čičorka pestrá a plevele. Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí „Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin“, Brno 9. – 10. ll. 2004, 399–405.

VORLÍČEK, Z.: Zakládaní porostů víceletých pícnin. Zemědělec 11, 8–9.

VORLÍČEK, Z., NEDĚLNÍK, J.: Pícninářství v období vstupu ČR do EU. Úroda 4, 1–2 příl.

VYMYSLICKÝ, T.: Biologie, ekologie a rozšíření vybraných ohrožených druhů plevelů v České republice. In: sborn. abstr. z konference České botanické společnosti, Praha, 20.-21.11.2004.

VYMYSLICKÝ, T.: Caucalis platycarpos and Centaurea cyanus, comparison of two endangered weed species in the Czech Republic. In: Suppl. of Abstracts from the conference „Population dynamics in a changing landscape – persistence, dispersal or adaptation?“, Regensburg, 19.5. – 23.5.2004.

VYMYSLICKÝ, T.: Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Zpr. Čes. Bot. Společ., 39: 41–62.

VYMYSLICKÝ, T., GRULICH, V.: Chorispora tenella a Corispermum canescens na jižní Moravě. Zpr. Čes. Bot. Společ., 39: 167–170.

VYMYSLICKÝ, T., PELIKÁN, J., GOTTWALDOVÁ, P., NEDĚLNÍK, J.: Získávání nových genetických zdrojů sběrovými expedicemi v roce 2004. In: Sborn. konf. Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Brno, 155–160.


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz